یک مقام ارشد انتظامی گفت: ما در ماه‌های اخیر نزدیک به ۳ هزار واکسن تقلبی کشف کرده ایم و ۴ نفر هم دستگیر شده اند.

یک مقام ارشد انتظامی گفت: ما در ماه‌های اخیر نزدیک به ۳ هزار واکسن تقلبی کشف کرده ایم و ۴ نفر هم دستگیر شده اند.