اقتصادنیوز: سیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد درباره تفکیک حساب‌های تجاری گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است….

اقتصادنیوز: سیداحسان خاندوزی،وزیر اقتصاد درباره تفکیک حساب‌های تجاری گفت: امسال هیچ حکم قانونی ناظر بر تعیین سقف و تعداد گردش نداشته‌ایم و بنای دولت در حوزه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری تکیه بر خوداظهاری است.