وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام معلولان توییتی منتشر کرد.

وزیر آموزش و پرورش درباره استخدام معلولان توییتی منتشر کرد.