سخنگوی کاخ سفید بیان کرد: پیشرفت‌هایی در مذاکرات وین حاصل شده اما برهه حساسی است. اگر به زودی به یک تفاهم برای بازگشت به پایبندی دوجانبه نرسیم مجبوریم مسیر متفاوتی را بررسی کنیم….

سخنگوی کاخ سفید بیان کرد: پیشرفت‌هایی در مذاکرات وین حاصل شده اما برهه حساسی است. اگر به زودی به یک تفاهم برای بازگشت به پایبندی دوجانبه نرسیم مجبوریم مسیر متفاوتی را بررسی کنیم.