کرت کمپبل، هماهنگ‌کننده سیاسی کاخ سفید برای حوزه آسیا همچنین گفت، یون سوک-یول، رئیس‌جمهوری جدید کره‌جنوبی مصمم به همکاری نزدیک با آمریکاست.

کرت کمپبل، هماهنگ‌کننده سیاسی کاخ سفید برای حوزه آسیا همچنین گفت، یون سوک-یول، رئیس‌جمهوری جدید کره‌جنوبی مصمم به همکاری نزدیک با آمریکاست.