اقتصادنیوز: نخست ویز عراق گفت: زوار ایرانی در گذرگاه های مرزی البته با سقف مشخص تعداد زوار در مقطع فعلی ویزای ورود به عراق را می توانند دریافت کنند….

اقتصادنیوز: نخست ویز عراق گفت: زوار ایرانی در گذرگاه های مرزی البته با سقف مشخص تعداد زوار در مقطع فعلی ویزای ورود به عراق را می توانند دریافت کنند.