فیصل بن فرحان گفت که امیدوارم به‌زودی دور پنجم مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران آغاز شود.

فیصل بن فرحان گفت که امیدوارم به‌زودی دور پنجم مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران آغاز شود.