وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد، تاکنون هیچ تغییری در طرح تکمیل سازی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یعنی پایان ماه اوت رخ نداده است.

وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد، تاکنون هیچ تغییری در طرح تکمیل سازی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان یعنی پایان ماه اوت رخ نداده است.