شبکه خبر در زیرنویسی اعلام کرد تا ساعتی دیگر "خبری مهم" منتشر خواهد شد. خبری که در نهایت رسانه ای شد و حکایت از ضربه کاری سپاه پاسداران به آمریکایی ها داشت.

شبکه خبر در زیرنویسی اعلام کرد تا ساعتی دیگر "خبری مهم" منتشر خواهد شد. خبری که در نهایت رسانه ای شد و حکایت از ضربه کاری سپاه پاسداران به آمریکایی ها داشت.