معاون اداره قضایی ابوظبی گفت: قانون جدید اولین قانون در نوع خود در جهان است؛ چراکه به ریزترین جزئیات در مورد زندگی خانوادگی غیر مسلمانان می‌پردازد….

معاون اداره قضایی ابوظبی گفت: قانون جدید اولین قانون در نوع خود در جهان است؛ چراکه به ریزترین جزئیات در مورد زندگی خانوادگی غیر مسلمانان می‌پردازد.