طالبان ادعا کردند که امارات متحده عربی سفارت خود در کابل را بازگشایی کرده است.

طالبان ادعا کردند که امارات متحده عربی سفارت خود در کابل را بازگشایی کرده است.