سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ در کشور خبر داد.

سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام از ایجاد ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ در کشور خبر داد.