احسان اصولی حاضر نشد، خبر مهم در مورد قرارداد امیر قلعه نویی را تکذیب کند.

احسان اصولی حاضر نشد، خبر مهم در مورد قرارداد امیر قلعه نویی را تکذیب کند.