دستیار وزیر امورخارجه در توئیتی نوشت: با ذخیره خوبِ موجود، این هفته دو محموله واکسن کرونا وارد کشور می‌شود و تلاش بر افزایش است.

دستیار وزیر امورخارجه در توئیتی نوشت: با ذخیره خوبِ موجود، این هفته دو محموله واکسن کرونا وارد کشور می‌شود و تلاش بر افزایش است.