سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق درباره منطقه پرتاب پهپادهای مسلح به سمت اقامتگاه الکاظمی توضیحاتی داد.

سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق درباره منطقه پرتاب پهپادهای مسلح به سمت اقامتگاه الکاظمی توضیحاتی داد.