ایرج مسجدی گفت: بعد از مستقر شدن دولت جدید ایران، دور چهارم گفت‌وگوهای ایران و عربستان برگزار می شود.

ایرج مسجدی گفت: بعد از مستقر شدن دولت جدید ایران، دور چهارم گفت‌وگوهای ایران و عربستان برگزار می شود.