وزیر بهداشت گفت: امیدواریم که در دو هفته آینده، واکسیناسیون دانش آموزان آغاز شود تا بعد از انجام واکسیناسیون، شاهد بازگشایی مدارس نیز باشیم. …

وزیر بهداشت گفت: امیدواریم که در دو هفته آینده، واکسیناسیون دانش آموزان آغاز شود تا بعد از انجام واکسیناسیون، شاهد بازگشایی مدارس نیز باشیم.