دلار کانال 29 هزارتومان را هم نزدیک می بیند اما تا محدوده 32 تا 33 هزار تومان برای دلار تا پایان امسال هم پیش بینی شده است. به نظر می رسد معاملات یکشنبه و روزهای بعد با تحرکات ادامه دار دنبال شود.

دلار کانال 29 هزارتومان را هم نزدیک می بیند اما تا محدوده 32 تا 33 هزار تومان برای دلار تا پایان امسال هم پیش بینی شده است. به نظر می رسد معاملات یکشنبه و روزهای بعد با تحرکات ادامه دار دنبال شود.