مذاکره کننده ارشد روسیه و سه کشور اروپایی در ادامه مذاکرات فشرده دیپلماتیک روز پنجشنبه درباره نحوه اجرای توافقات احتمالی در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین گفت‌وگو کردند….

مذاکره کننده ارشد روسیه و سه کشور اروپایی در ادامه مذاکرات فشرده دیپلماتیک روز پنجشنبه درباره نحوه اجرای توافقات احتمالی در مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین گفت‌وگو کردند.