با وجوداینکه برگزاری نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی لغو شده بود، حالا بانک مرکزی اعلام کرد: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود….

با وجوداینکه برگزاری نوزدهمین حراج اوراق مالی اسلامی لغو شده بود، حالا بانک مرکزی اعلام کرد: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی روز سه‌شنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌شود.