سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان از مصدومیت پنج نفر از مسافران پرواز مشهد- اصفهان بر اثر انحراف هواپیما از باند فرودگاه خبر داد.

سخنگوی مرکز اورژانس اصفهان از مصدومیت پنج نفر از مسافران پرواز مشهد- اصفهان بر اثر انحراف هواپیما از باند فرودگاه خبر داد.