اقتصادنیوز: پزشک معتمد مرکز تکثیر یوز آسیایی از تلف شدن ماده یوزپلنگ، یکی از سه توله ایران که ۱۱ اردیبهشت سزارین شد، خبر داد.

اقتصادنیوز: پزشک معتمد مرکز تکثیر یوز آسیایی از تلف شدن ماده یوزپلنگ، یکی از سه توله ایران که ۱۱ اردیبهشت سزارین شد، خبر داد.