وزیر آموزش و پرورش کشور اعلام کرد که احکام رتبه بندی آن دسته از معلمانی که در سامانه رتبه بندی به صورت کامل بارگذاری شده است در مهر ماه امسال صادر می شود….

وزیر آموزش و پرورش کشور اعلام کرد که احکام رتبه بندی آن دسته از معلمانی که در سامانه رتبه بندی به صورت کامل بارگذاری شده است در مهر ماه امسال صادر می شود.