در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون شنا بنیامین شکوه فر، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش در خصوص حضور میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال در انتخابات این فدراسیون اظهار نظر کرد….

در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون شنا بنیامین شکوه فر، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ورزش در خصوص حضور میرشاد ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال در انتخابات این فدراسیون اظهار نظر کرد.