محققان تأثیر سطوح مختلف سیگار را بر نتایج درمان بیماری لثه بررسی کردند.

محققان تأثیر سطوح مختلف سیگار را بر نتایج درمان بیماری لثه بررسی کردند.