هر قطعه سکه امامی در بازار دیروز با حدود 300 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه شنبه به رقم 27 میلیون و 550 هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه امامی در بازار دیروز با حدود 300 هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز سه شنبه به رقم 27 میلیون و 550 هزار تومان رسید.