ایلان ماسک در این گفت‌وگو توضیحات بیشتری درباره برنامه‌اش برای دریافت هزینه از کاربران ایکس ارائه نکرد. بااین‌حال از زمان تصاحب توییتر توسط ایلان ماسک ، ثروتمندترین فرد جهان به‌دنبال راه‌های مختلفی برای کسب درآمد از کاربران بوده است….

ایلان ماسک در این گفت‌وگو توضیحات بیشتری درباره برنامه‌اش برای دریافت هزینه از کاربران ایکس ارائه نکرد. بااین‌حال از زمان تصاحب توییتر توسط ایلان ماسک ، ثروتمندترین فرد جهان به‌دنبال راه‌های مختلفی برای کسب درآمد از کاربران بوده است.