ربیعی گفت: حمایت از همه بخش‌های اقتصاد سیاست تعطیل نشدنی دولت است.

ربیعی گفت: حمایت از همه بخش‌های اقتصاد سیاست تعطیل نشدنی دولت است.