پرویز مظلومی به عنوان سرمربی روزهای بسیار عجیبی را در استقلال سپری کرد.

پرویز مظلومی به عنوان سرمربی روزهای بسیار عجیبی را در استقلال سپری کرد.