شهردار تهران گفت: خبر خوبی که وجود دارد این است که دولت بعد از حدود 10 الی 12 سال که به تعهدات خود در حوزه شهرداری‌ها عمل نمی کرد عمل کرده و طبق توافق با وزیر کشور توسعه ناوگان حمل و نقل به ویزه اتوبوس را در دستور کار قرار داده است. …

شهردار تهران گفت: خبر خوبی که وجود دارد این است که دولت بعد از حدود 10 الی 12 سال که به تعهدات خود در حوزه شهرداری‌ها عمل نمی کرد عمل کرده و طبق توافق با وزیر کشور توسعه ناوگان حمل و نقل به ویزه اتوبوس را در دستور کار قرار داده است.