یکتا جمالی، بانوی تاریخ‌ساز وزنه‌برداری در کشور آلمان پناهنده شد.

یکتا جمالی، بانوی تاریخ‌ساز وزنه‌برداری در کشور آلمان پناهنده شد.