این بخش از انگلیسی صحبت کردن یوسف سلامی، خبرنگار صداوسیما در نیویورک، مورد توجه کاربران قرار گرفته است و برخی او را نسخه تازه‌ای از خانم بیکاز دانسته‌اند….

این بخش از انگلیسی صحبت کردن یوسف سلامی، خبرنگار صداوسیما در نیویورک، مورد توجه کاربران قرار گرفته است و برخی او را نسخه تازه‌ای از خانم بیکاز دانسته‌اند.