مهدی گوهری:خیلی سختی کشیدم تا بفهمم چه بلایی سرم آمده است.

مهدی گوهری:خیلی سختی کشیدم تا بفهمم چه بلایی سرم آمده است.