مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان گفت: خبرنگاران استان درخواست خود را از طریق سامانه ثبت درخواست بیمه_بیکاری وزارت کار ثبت نمایند.

مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های هرمزگان گفت: خبرنگاران استان درخواست خود را از طریق سامانه ثبت درخواست بیمه_بیکاری وزارت کار ثبت نمایند.