محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در توئیتی از بروز رسانی تجهیزات ‎هنرستان ها خبر داد و نوشت: اولین محموله تجهیزات رشته های مرتبط با مکانیک خودرو به استان های کم برخوردار ارسال شد….

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در توئیتی از بروز رسانی تجهیزات ‎هنرستان ها خبر داد و نوشت: اولین محموله تجهیزات رشته های مرتبط با مکانیک خودرو به استان های کم برخوردار ارسال شد.