در حالی که مسئله بحران تغییرات اقلیمی مبدل به یکی از مخاطرات اساسی آینده بشری شده، به نظر می‌رسد منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط دنیا در برابر این بحران از کم‌ترین آمادگی برای مقابله با آن برخوردار است….

در حالی که مسئله بحران تغییرات اقلیمی مبدل به یکی از مخاطرات اساسی آینده بشری شده، به نظر می‌رسد منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین نقاط دنیا در برابر این بحران از کم‌ترین آمادگی برای مقابله با آن برخوردار است.