تصویری از همسر مجید قناد یا همان عمو قناد تلویزیون در کنار فرزندانش منتشر شد.

تصویری از همسر مجید قناد یا همان عمو قناد تلویزیون در کنار فرزندانش منتشر شد.