داود گرجی در گفتگو با برنا گفت، خانه تکواندوی با هدف ایجاد پایگاه قهرمانی راه اندازی شد.

داود گرجی در گفتگو با برنا گفت، خانه تکواندوی با هدف ایجاد پایگاه قهرمانی راه اندازی شد.