در زمان بازی همین خانم بیکاز در میان برخی از خبرنگاران شناخته شده و حاضر در ورزشگاه دیده می‌شود. پرسش این نیست که این خانم کیست؟ از طرف کجا و یا چگونه به قطر رفته است؟ هر کسی هست و به هر شکلی رفته است به خودش مربوط است. اما ……

در زمان بازی همین خانم بیکاز در میان برخی از خبرنگاران شناخته شده و حاضر در ورزشگاه دیده می‌شود. پرسش این نیست که این خانم کیست؟ از طرف کجا و یا چگونه به قطر رفته است؟ هر کسی هست و به هر شکلی رفته است به خودش مربوط است. اما ...