رکنا: ترلان پروانه به خاطر نقش آهوی پیشانی سفید ، گریم سنگینی انجام داد.

رکنا: ترلان پروانه به خاطر نقش آهوی پیشانی سفید ، گریم سنگینی انجام داد.