مهرداد با خنده و شوخی می‌گوید پلیس یک کیوسک در حیاط خانه آقا کریم زد.

مهرداد با خنده و شوخی می‌گوید پلیس یک کیوسک در حیاط خانه آقا کریم زد.