«ماه در می‌زند» در تازه‌ترین قسمت خود میزبان محمدرضا طالقانی و هوشنگ فرهی دو پیشکسوت ورزش زورخانه‌ای بود.

«ماه در می‌زند» در تازه‌ترین قسمت خود میزبان محمدرضا طالقانی و هوشنگ فرهی دو پیشکسوت ورزش زورخانه‌ای بود.