در مورد کوی دانشگاه، از سوی کمیته تحقیق، هنوز گزارشی نگرفته‌اند و نگران‌اند که وزارت اطلاعات، بعضی از اطلاعات مربوط به تقصیر جناح چپ را در اختیار نگذارد؛ از انفعالی عمل‌کردن وزیر اطلاعات، راضی نیستند….

در مورد كوی دانشگاه، از سوی كميته تحقيق، هنوز گزارشی نگرفته‌اند و نگران‌اند كه وزارت اطلاعات، بعضی از اطلاعات مربوط به تقصير جناح چپ را در اختيار نگذارد؛ از انفعالی عمل‌كردن وزير اطلاعات، راضی نيستند.