در رای بدوی، عباس آخوندی به 60 ضربه شلاق و 3 ماه حبس محکوم شده بود.

در رای بدوی، عباس آخوندی به 60 ضربه شلاق و 3 ماه حبس محکوم شده بود.