وزیر کشور، با صدور حکمی، سید عبد ا… ارجائی شیرازی را به سمت شهردار مشهد، منصوب کرد.

وزیر کشور، با صدور حکمی، سید عبد ا… ارجائی شیرازی را به سمت شهردار مشهد، منصوب کرد.