دفتر دادستان کل نظامی لیبی حکم جستجو برای بازداشت سیف الاسلام قذافی و احضار او به دفترش را صادر کرد.

دفتر دادستان کل نظامی لیبی حکم جستجو برای بازداشت سیف الاسلام قذافی و احضار او به دفترش را صادر کرد.