وزیر کشور در حکمی میکائیل راسخی را به عنوان معاون هماهنگی استان‌های وزارت کشور منصوب کرد.

وزیر کشور در حکمی میکائیل راسخی را به عنوان معاون هماهنگی استان‌های وزارت کشور منصوب کرد.