معمولا به مناسبات اهمیتی نمی‌دهم چرا که فکر می‌کنم اغلب مناسبات امروزه از حد و حدود تقویم فراتر نمی‌روند. هر مناسباتی هم که به امر تقویمی بدل شود معمولا کارکرد تاریخی خود را از دست می‌دهد و به چیز دیگری بدل می‌شود….

معمولا به مناسبات اهمیتی نمی‌دهم چرا که فکر می‌کنم اغلب مناسبات امروزه از حد و حدود تقویم فراتر نمی‌روند. هر مناسباتی هم که به امر تقویمی بدل شود معمولا کارکرد تاریخی خود را از دست می‌دهد و به چیز دیگری بدل می‌شود.