باشگاه استقلال قسط اول رضایت نامه ابوالفضل جلالی را پرداخت کرده و ضعف در مدیریت باعث شده فراموش کنند قسمت دوم را بپردازند و حالا جلالی رسماً بازیکن سایپا است….

باشگاه استقلال قسط اول رضایت نامه ابوالفضل جلالی را پرداخت کرده و ضعف در مدیریت باعث شده فراموش کنند قسمت دوم را بپردازند و حالا جلالی رسماً بازیکن سایپا است.