مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اعلام کرد: حمل و انتقال گندم تولید استان اردبیل بدون اخذ مجوز قانونی به سایر مناطق کشور ممنوع است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اعلام کرد: حمل و انتقال گندم تولید استان اردبیل بدون اخذ مجوز قانونی به سایر مناطق کشور ممنوع است.